iPhone Xs MAX 扔機實測!Rhino Shield 手機殼跌足48 次保平安(影片) 

2018-10-06 13:19

iPhone Xs MAX 扔機實測!Rhino Shield 手機殼跌足48 次保平安(影片) 

一向都知 Rhino Shield 犀牛盾手機殼嘅 3 米防跌好勁,以前用 OnePlus 3 / 5 時都有用過,成日跌或者借俾人扔都無事,但好似今條片咁由頭扔到尾,真係第一次。

今次扔機嘅對象係 iPhone Xs MAX,過萬一部,如果扔爛左都唔好話唔心痛,但竟然知佢係 3 米範圍內點扔都無事,咁就一於狂跌睇下效果會點。拍最尾個 shot 先好笑,個小朋友開頭見我地扔電話仲有個驚奇樣,但見我地扔左三四次都無事,開始跟住我,哈哈!▶訂閱:https://www.youtube.com/snacktimeshk
▶更多://www.stoneip.info